TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
21/04/2016 | 17:37
Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Xem tiếp >>

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
21/04/2016 | 17:46
Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Xem tiếp >>

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
05/06/2017 | 16:03
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem tiếp >>

NQ HĐQT về chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2016
22/04/2016 | 11:07
NQ HĐQT về chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2016

Xem tiếp >>

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
26/05/2017 | 08:40
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem tiếp >>

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
28/04/2016 | 15:20
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Xem tiếp >>

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
29/04/2014 | 16:06
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Xem tiếp >>

Thêm nội dung họp ĐHĐCĐ; thông báo đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS
06/05/2016 | 16:41
Thêm nội dung họp ĐHĐCĐ; thông báo đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Xem tiếp >>

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
09/11/2015 | 17:48
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông

Xem tiếp >>

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018
29/10/2014 | 13:50
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018

Xem tiếp >>

Quay lại12